Privacy

NeoSmart B.V. vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk, daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd. NeoSmart houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving geldt voor alle sectoren die gebruik maken van individuele consumenten data. Via deze link naar de site van Autoriteit Persoonsgegevens, vindt u uitgebreide informatie over AVG.

Verwerken van persoonsgegevens

NeoSmart verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. NeoSmart verwerkt vervolgens uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. In het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  • het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
  • het innen van vorderingen ten behoeve van derden;
  • het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
  • ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
  • het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
  • accountantscontroles;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Marketing

Uw gegevens worden door NeoSmart ook in groepsverband gebruikt onder meer om u op de hoogte te stellen over nieuwe relevante producten, diensten of activiteiten van NeoSmart. NeoSmart laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële, goede of ideële doeleinden van die derden. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over nieuwe producten en diensten per e-mail, kunt u dit aan NeoSmart melden via ons contactformulier op deze website. Bij ieder e-mailbericht, dat u van ons ontvangt, zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via een afmeldlink in de mail. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer benaderen met commerciële e-mailberichten. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een van de doelen die we hierboven beschreven hebben. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren, maar wij zullen uw gegevens tot uiterlijk 2 jaar na het laatste contact bewaren.

Gedragscode Slimme Meters

In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens houdt NeoSmart zich aan de  Gedragscode Leveranciers Slimme Meters voor de omgang met slimme meters met betrekking tot privacy. Deze gedragscode bevat gedragsregels over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een slimme meter. Onze verklaring Gedragscode Leveranciers Slimme Meters vindt u hier.

Beveiligen van persoonsgegevens

NeoSmart neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt NeoSmart een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om aan NeoSmart te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat NeoSmart uw gegevens niet mag verwerken, kunt u NeoSmart verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. NeoSmart laat u binnen vier weken weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan NeoSmart een legitimatie aan u vragen. Stuur uw verzoek aan NeoSmart o.v.v. ‘privacy’ via ons contactformulier of schriftelijk naar NeoSmart B.V., Postbus 503, 7400AM Deventer.

Melden datalek

NeoSmart houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit zo snel mogelijk aan ons, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. Dit doet u via info@neosmart.nl met vermelding van uw naam, uw organisatie, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Meer informatie vindt u hier.

Economic Data Resources B.V.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/

DRA Debt Recovery Agency B.V. (EDR Incasso)

Op het moment dat u de betalingsverplichting niet nakomt, verstrekken wij uw gegevens o.a. aan DRA Debt Recovery Agency B.V. (EDR Incasso). EDR Incasso verwerkt uw gegevens ten behoeve van haar incassodienstverlening. Uw betaalgedrag kan worden gedeeld met en geregistreerd door Economic Data Resources B.V. (EDR Informatie). Een betalingsachterstand kan dus gevolgen hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”

Wijzigingen

NeoSmart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bestaande klanten brengen wij hier altijd per email van op de hoogte, overige geïnteresseerden raden wij aan om regelmatig het actuele privacystatement op neosmart.nl te checken.
Deventer, 27 december 2019