Actievoorwaarden NeoSmart cashback bij 1 jaar vast contract

Dit is een actie van NeoSmart b.v. Keulenstraat 12, 7418 ET te Deventer.

Op deze actie voor contracten met een looptijd van 1 jaar en een cashback zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. De éénmalige cashback korting geldt uitsluitend voor consumenten die nog geen klant zijn van NeoSmart energie en
die een contract afsluiten met een looptijd van 1 jaar met vaste of variabele tarieven.

2. De gehele cashbackkorting geldt alleen als u stroom én gas afneemt voor een periode van 1 jaar. Voor contracten met
alleen een gas of alleen een elektra product geldt een aangepaste cashback korting. NeoSmart zal u hierover informeren.

3. Bij een 1 jaar vast contract, machtigt de klant NeoSmart energie tot automatische incasso van de maandelijkse factuur.

4. Per leveringsadres kan slechts éénmaal gebruik worden gemaakt van deze aanbieding.

5. De cashback korting ontvangt u als eenmalige overboeking op uw bankrekening. Voor de cashback korting ontvangt u
een aparte nota. De welkomstpremie wordt binnen 4 weken na het versturen van uw jaar of eindnota aan u overgeboekt.

6. Bij een tussentijdse beëindiging van de leveringsovereenkomst, brengt NeoSmart energie u een opzegvergoeding in
rekening. Dit is in lijn met de Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders van de ACM. De specifieke
hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van de resterende duur van de leveringsovereenkomst(en) op het moment van
opzegging/beëindiging.

7. Iedere aanspraak op de korting vervalt automatisch bij voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst.
8. Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties.

9. Als tijdens de looptijd van de leveringsovereenkomst bij het vaststellen van de jaarafrekening blijkt dat er sprake is van
een betalingsachterstand, dan is NeoSmart gerechtigd de korting volledig of gedeeltelijk te verrekenen met de
betalingsachterstand.

10. Actie is enkel geldig voor kleinverbruikers met een maximum jaarverbruik van 10.000 kWh stroom en 5.000m3 gas per
jaar.

11. De klant verliest het recht op uitbetaling van de actie bij meer dan één aanmaning en/of stornering per jaar.

12. NeoSmart energie is te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen
voor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. Een herziene versie van de
actievoorwaarden zal zo snel mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging.
Overig

13. De uitleg van de actievoorwaarden door NeoSmart energie is bindend. NeoSmart energie behoudt zich het recht voor
zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden de actievoorwaarden te wijzigen of activiteiten binnen de
actie voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten leveringsovereenkomsten die voor de intrekking
of wijziging van de actie zijn afgesloten.

14. Op de bepalingen van deze actie zijn de actievoorwaarden, productvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van
NeoSmart energie van toepassing. De Algemene Voorwaarden, dan wel de voorwaarden die daarvoor op enig moment in de
plaats treden, zijn te vinden op onze website neosmart.nl/voorwaarden
Akkoord

15. Door aanmelding verklaart de klant akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.

 

 


Actievoorwaarden NeoSmart cashback bij 1 jaar variabel contract

Dit is een actie van NeoSmart b.v. Keulenstraat 12, 7418ET te Deventer.

Op deze actie voor contracten met een looptijd van 1 jaar en een cashback zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. De éénmalige cashback korting geldt uitsluitend voor consumenten die nog geen klant zijn van NeoSmart energie en die
een contract afsluiten met een contract met variabele tarieven.

2. De gehele cashbackkorting geldt alleen als u stroom én gas afneemt voor een periode van 1 jaar. Voor contracten met
alleen een gas of alleen een elektra product geldt een aangepaste cashback korting. NeoSmart zal u hierover informeren.
Indien uw contract voortijdig wordt opgezegd, betreft de cashback vergoeding 1/12 deel voor elk volledige maand dat het
contract actief is geweest. (Voorbeeld: Als het contract bijvoorbeeld na 9½ maand is opgezegd. Ontvangt u 9/12ᵉ deel van de
korting)

3. Bij een variabel contract met cashback korting, machtigt de klant NeoSmart energie tot automatische incasso van de
maandelijkse factuur.

4. Per leveringsadres kan slechts éénmaal gebruik worden gemaakt van deze aanbieding.

5. De cashback korting ontvangt u als eenmalige overboeking op uw bankrekening. Voor de cashback korting ontvangt u
een aparte nota. De welkomstpremie wordt binnen 4 weken na het versturen van uw jaar of eindnota aan u overgeboekt.

6. Bij beëindiging van een variabele leveringsovereenkomst, brengt NeoSmart energie u GEEN opzegvergoeding in
rekening.

7. Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties.

8. Als tijdens de looptijd van de leveringsovereenkomst bij het vaststellen van de jaarafrekening blijkt dat er sprake is van
een betalingsachterstand, dan is NeoSmart gerechtigd de korting volledig of gedeeltelijk te verrekenen met de
betalingsachterstand.

9. Actie is enkel geldig voor kleinverbruikers met een maximum jaarverbruik van 10.000 kWh stroom en 5.000 m3 gas per
jaar.

10. De klant verliest het recht op uitbetaling van de actie bij meer dan één aanmaning en/of stornering per jaar.

11. NeoSmart energie is te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgenvoor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. Een herziene versie van de
actievoorwaarden zal zo snel mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging.
Overig

12. De uitleg van de actievoorwaarden door NeoSmart energie is bindend. NeoSmart energie behoudt zich het recht voor
zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden de actievoorwaarden te wijzigen of activiteiten binnen de
actie voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten leveringsovereenkomsten die voor de intrekking
of wijziging van de actie zijn afgesloten.

13. Op de bepalingen van deze actie zijn de actievoorwaarden, productvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van
NeoSmart energie van toepassing. De Algemene Voorwaarden, dan wel de voorwaarden die daarvoor op enig moment in de
plaats treden, zijn te vinden op onze website neosmart.nl/voorwaarden
Akkoord

15. Door aanmelding verklaart de klant akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.