Algemene voorwaarden

Kleinverbruikers, 1 januari 2016

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013)
NeoSmart_Algemene_Voorwaardenen_en_Toelichtingv1.0-03

 

Preambule

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de SER overleg heeft plaatsgevonden. In en krachtens de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet is reeds een aantal specifieke rechten en plichten vastgelegd. De bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden die hierop betrekking hebben, zijn voor het overleg als gegeven beschouwd.

Met inachtneming van deze beperkingen hebben Energie-Nederland (de Vereniging van Energieproducenten, – handelaren en -retailbedrijven in Nederland) en de Consumentenbond voor consumenten overeenstemming over deze Algemene Voorwaarden bereikt.

Het overleg heeft geleid tot overeenstemming tussen Energie-Nederland en de Consumentenbond over alle artikelen met uitzondering van de aansprakelijkheidsbepaling in artikel 15, lid 3 van deze voorwaarden. De Consumentenbond begrijpt de consequenties die een vergaande aansprakelijkheid voor de leveranciers met zich mee kan brengen, maar kan zich vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid niet verenigen met de in dat artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking. Energie-Nederland begrijpt die stellingname, maar wijst op de onmogelijkheid een algemene aansprakelijkheid te aanvaarden; deze zou voor de leveranciers onoverzienbare risico’s met zich meebrengen, hetgeen zij zich onder meer tegenover de contractanten zelf niet kunnen en mogen permitteren.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft begrip voor het standpunt van zowel de Consumentenbond als Energie-Nederland. In een brief (binnengekomen bij de SER op 1 februari 2006) geeft de ACM (toen nog: DTe) aan de aansprakelijkheidsbepaling vooralsnog niet af te keuren, maar in een concrete situatie te zullen beoordelen of er een terecht beroep op de bepaling is gedaan. De ACM heeft toegezegd samen met het Ministerie van Economische Zaken te zullen bezien of vanuit beleidsmatig oogpunt een beperking van aansprakelijkheid gewenst is en dit in regelgeving zou moeten worden vastgelegd.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aansluit- en transport overeenkomst: de afspraken tussen de contractant en een netbeheerder met betrekking tot het in stand houden van de aansluiting en/of het transport van elektriciteit en/of gas naar en/of van het punt waarop de installatie op het (gastransport)net van de netbeheerder is aangesloten;

Aansluiting: de kabel of leiding die door de netbeheerder wordt beheerd, die de installatie van de contractant met het (gastransport)net verbindt en alle door de netbeheerder in of aan die kabel of leiding aangebrachte apparatuur;

Contractant: degene die met de leverancier een leveringsovereenkomst is aangegaan of wil aangaan en die beschikt over een aansluiting voor elektriciteit met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3.80A en/of een aansluiting voor gas met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur;

Gastransportnet: de niet tot een gasproductienet behorende met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en installaties waarmee ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht, behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of gelegen zijn binnen de installatie van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die beschikt over een aansluiting op een net, een en ander als bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel d van de Gaswet;

Installatie: de elektrische installatie omvattende het samenstel van kabels en bijbehoren van kabels, dan wel de gasinstallatie, omvattende het samenstel van gastechnisch materieel, leidingen en bijbehoren van leidingen te rekenen na de meetinrichting bezien vanuit het (gastransport)net of een daarmee met de netbeheerder overeengekomen gelijk te stellen plaats van overgang;

Leverancier: NeoSmart B.V. (naam vergunninghouder als bedoeld in artikel 95a Elektriciteitswet 1998 en artikel 43, lid 1 Gaswet), gevestigd te Deventer (zie www.neosmart.nl);

Levering: de beschikbaarstelling op het (gastransport)net, niet zijnde het transport, van de tussen leverancier en contractant overeengekomen hoeveelheid elektriciteit en/of gas; Leveringsovereenkomst: de afspraken tussen leverancier en contractant betreffende de levering;

Meetinrichting: de meetinrichting als gedefinieerd in de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk Gaswet , zijnde het gehele samenstel van apparatuur dat tenminste tot doel heeft de uitgewisselde elektriciteit respectievelijk het uitgewisselde gas te meten ten behoeve van het vaststellen van de omvang van de levering, van de voor de afrekening door de leverancier benodigde gegevens en voor de controle van het verbruik;

Net: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die is aangesloten op een net als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel i van de Elektriciteitswet 1998;

Netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 2, 5 of 6 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van het (gastransport)net, waarop de installatie van de contractant is of wordt aangesloten;

Neteigenaar: degene aan wie de eigendom toebehoort van het (gastransport)net als bedoeld in artikel 10, lid 3 van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 2, lid 1 van de Gaswet, waarop de installatie van de contractant is aangesloten;

Perceel: de roerende of onroerende zaak, het gedeelte of samenstel daarvan ten behoeve waarvan de levering geschiedt of zal geschieden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringsovereenkomsten, aanvragen en aanbiedingen daartoe. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de internetsite van de leverancier. Uiterlijk bij het vastleggen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 1 zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden verstrekt.

2.2 Op de leveringsovereenkomst zijn mede van toepassing de voorwaarden als bedoeld in artikel 54 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 22 van de Gaswet (verder ook te noemen: de Informatiecode Elektriciteit en Gas) en de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) kwaliteitscriteria voor de dienstverlening van de leverancier. De leverancier kan in zijn kwaliteitscriteria voor de dienstverlening aangeven waartoe hij zich verbindt indien aan deze criteria niet wordt voldaan. Deze kwaliteitscriteria zijn te vinden op de internetsite van de leverancier. Uiterlijk bij het vastleggen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 1 zal een exemplaar van deze kwaliteitscriteria worden verstrekt.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uit deze algemene voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toegestaan en deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal de leverancier een regeling treffen naar redelijkheid.

2.5 Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede elektronisch verstaan indien elektronische communicatie is overeengekomen.

Artikel 3: Leveringsovereenkomst

3.1 De leveringsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de leverancier van de aanvraag van de contractant respectievelijk door aanvaarding door de contractant van de aanbieding van de leverancier. Iedere leveringsovereenkomst wordt door de leverancier schriftelijk vastgelegd.

3.2 De leverancier geeft de contractant het recht gedurende veertien kalenderdagen na ontvangst van de vastgelegde overeenkomst de leveringsovereenkomst te ontbinden. De leverancier zal gedurende deze dagen – indien van toepassing – nog niet overgaan tot het opzeggen van de lopende overeenkomst tot levering en het doen van een verzoek tot leverancierswisseling aan de netbeheerder. Indien de contractant de leverancier hierom schriftelijk uitdrukkelijk verzoekt, kan de leverancier van het bepaalde in de voorgaande zinnen afwijken. Wanneer de contractant tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van zijn wettelijk recht de overeenkomst te ontbinden nadat de levering is begonnen, is hij voor het reeds geleverde de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.3 De leveringsovereenkomst gaat in op de overeengekomen datum dan wel indien die datum niet uitdrukkelijk is afgesproken op de datum waarop de eerste levering plaatsvindt. In het laatstbedoelde geval stelt de leverancier de contractant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de eerste levering op de hoogte van de ingangsdatum.

3.4 Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel behoudt de leverancier zich het recht voor om vóór of bij aanvaarding van de aanvraag van de contractant dan wel na totstandkoming van de leveringsovereenkomst, doch voordat de levering aanvangt, het betalingsgedrag van de contractant te toetsen en zekerheden als bedoeld in artikel 13 te vragen.

3.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan de leverancier het aangaan van de leveringsovereenkomst weigeren dan wel de leveringsovereenkomst vóór aanvang van de levering ontbinden indien:

a) de contractant zich niet op een door de leverancier aan te geven wijze identificeert en/of andere voor de beoordeling van de aanvraag door de leverancier benodigde gegevens niet verstrekt of
b) de contractant in verzuim is een opeisbare vordering van de leverancier te voldoen, met inbegrip van die ten behoeve van een ander respectievelijk vorig perceel, mits voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de aanvraag om de weigering te rechtvaardigen of
c) door de leverancier aan de contractant gestelde eisen, daaronder begrepen gevraagde zekerheden, niet worden aanvaard of nagekomen of
d) aannemelijk is dat een of meer bepalingen of voorschriften uit de leveringsovereenkomst of wet of regelgeving niet zijn of worden nagekomen en de uitoefening van die bevoegdheid op die gronden door de leverancier gerechtvaardigd is.
Weigering en ontbinding als bedoeld in dit artikel dient zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te geschieden.

3.6 Indien de leveringsovereenkomst met twee of meer personen wordt aangegaan, kan de leverancier hoofdelijke verbondenheid voor nakoming verlangen.

3.7 De verplichting tot levering ingevolge de leveringsovereenkomst eindigt ingeval de aan de leverancier verleende leveringsvergunning wordt ingetrokken.

3.8 Op de leveringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

3.9 De contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de
leveringsovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de leverancier. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

3.10 Ingeval de leverancier zijn rechten en verplichtingen uit de leveringsovereenkomst overdraagt aan een derde, doet de leverancier hiervan tijdig mededeling aan de contractant. De contractant verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de leverancier jegens de contractant aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de leverancier. In andere dan laatstbedoelde gevallen kan de contractant de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) overeenkomst binnen 30 kalenderdagen na de in de eerste volzin bedoelde mededeling ontbinden. Het bepaalde in de eerste volzin van artikel 19, lid 3 mist in dat geval toepassing.

Artikel 4: Aansluit- en transportovereenkomst en periodiek uit hoofde hiervan verschuldigde bedragen

4.1 De contractant dient er voor te zorgen dat hij op eigen naam uit hoofde van een aansluit- en transportovereenkomst recht heeft op aansluiting en transport.

4.2 Op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet factureert en int de leverancier de op grond van de aansluit- en transportovereenkomst van de contractant met de netbeheerder periodiek verschuldigde bedragen bij de contractant.

4.3 De contractant is verplicht de in het tweede lid bedoelde bedragen aan de leverancier te betalen. Alleen betaling aan de leverancier geldt als bevrijdende betaling.

Artikel 5: Machtiging leverancier om de levering van elektriciteit en/of gas te doen ingaan

Onverminderd de verplichting van de contractant als bedoeld in artikel 4, lid 1, machtigt de contractant de leverancier datgene te doen dat nodig is om de levering op de overeengekomen datum te doen ingaan, waaronder – indien van toepassing -:
a) het opvragen van gegevens over het verbruik van de contractant in de voorafgaande jaren bij het door netbeheerders ingestelde toegankelijk meetregister als bedoeld in de Informatiecode Elektriciteit en Gas;
b) het opvragen van de einddatum en de opzegtermijn van de lopende overeenkomst tot levering bij degene die op grond daarvan de levering verzorgt of bij het door leveranciers ingestelde centraal contracteinderegister als bedoeld in artikel 14, lid 2;
c) het opzeggen van de lopende overeenkomst tot levering en
d) de contractant aanmelden bij de netbeheerder voor een aansluit- en
transportovereenkomst en het – bij verhuizing – opzeggen van de lopende aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 6: Beperking of opschorting van de levering ingeval van beperking of onderbreking van het transport

6.1 Indien de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar het transport van elektriciteit of gas beperkt of onderbreekt, is de leverancier bevoegd de levering Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) op te schorten, de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de levering bijzondere voorwaarden te stellen.
NeoSmart B.V. Keulenstraat 12, 7418ET Deventer | T: +31(0)85 – 4011 373 | E: info@neosmart.nl | www.neosmart.nl KvK: 55428800 | Banknr: IBAN NL09TRIO0254809758 TRIODOS

6.2 Een opschorting of beperking van de levering als bedoeld in dit artikel laat de geldigheid en looptijd van de leveringsovereenkomst onverlet.

Artikel 7: Gevolgen van niet-nakoming door de contractant

7.1 De leverancier is bevoegd na voorafgaande, zo mogelijk schriftelijke waarschuwing de levering op te schorten en/of de leveringsovereenkomst te ontbinden en/of indien mogelijk de levering te beperken dan wel aan levering bijzondere voorwaarden te verbinden, wanneer de contractant een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien de contractant overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 in verzuim is een opeisbare vordering van de leverancier te voldoen, met inbegrip van die ten behoeve van een ander, respectievelijk vorig perceel, mits er voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de verbintenis van de leverancier om de maatregel te rechtvaardigen. De leverancier zal overigens van deze bevoegdheden slechts gebruik maken conform de desbetreffende wettelijke regels en indien de niet-nakoming van zijn verplichtingen door de contractant dat rechtvaardigt.

7.2 Van zijn in lid 1 bedoelde bevoegdheden zal de leverancier geen gebruik maken als een contractant die elektriciteit en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier afneemt, binnen tien kalenderdagen na de afwijzing van een betalingsregeling als bedoeld in artikel 12, lid 11 of van een bezwaarschrift over een nota als bedoeld in artikel 12, lid 6 zich in verband met die afwijzing heeft gewend tot de Geschillencommissie Energie. In afwachting van de uitspraak van de Geschillencommissie wordt de contractant niet ontslagen van de overige verplichtingen die voor hem uit de leveringsovereenkomst voortvloeien.

7.3 De leverancier is eveneens bevoegd de levering op te schorten en/of de leveringsovereenkomst te ontbinden, indien de contractant niet (meer) uit hoofde van een aansluit- en transportovereenkomst recht heeft op aansluiting en transport.

7.4 De in dit artikel bedoelde maatregelen worden pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de kosten die daaruit voor de leverancier redelijkerwijs voortvloeien, alsmede eventueel door de leverancier in verband daarmee geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan het ongedaan maken van de maatregelen kan de leverancier voorwaarden verbinden.

7.5 Het rechtmatig gebruik door de leverancier van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en het vorige artikel leidt niet tot aansprakelijkheid van de leverancier voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 8: Verplichtingen contractant

8.1 De contractant is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de leveringsovereenkomst. Hij is onder andere verplicht aan de leverancier de noodzakelijke gegevens te verstrekken en de leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de leveringsovereenkomst van belang zijn, waaronder:

a) door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in de meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen;
b) door hem voorziene substantiële afwijkingen van de door de leverancier redelijkerwijs te verwachten afname, het zelf gaan opwekken van elektriciteit en het gaan betrekken of het in een andere omvang dan voorheen gaan betrekken van elektriciteit en/of gas van derden daaronder begrepen;
c) adres- c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing e-mailadreswijzigingen daaronder begrepen;
d) wijzigingen van banknummer en rekeningadres.

Het is de contractant niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de levering niet of niet juist kan worden vastgesteld.

8.3 De leverancier is gerechtigd gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden in de zin van lid 1 van dit artikel door te geven aan de netbeheerder, indien en onder de voorwaarde dat de netbeheerder deze nodig heeft en uitsluitend gebruikt voor de vervulling van zijn wettelijke taken en/of verplichtingen, daaronder begrepen de goede uitvoering van de aansluit- en transportovereenkomst.

Artikel 9: Bepaling van de omvang van de levering

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, stelt de leverancier de omvang van de levering vast op basis van de gegevens verkregen met behulp van de meetinrichting die de netbeheerder de contractant ter beschikking heeft gesteld.

9.2 De leverancier is gerechtigd te beschikken over de gegevens, verkregen met behulp van de meetinrichting en deze verder te verwerken voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de leveringsovereenkomst, daaronder begrepen de vervulling van zijn wettelijke taken en/of verplichtingen. Meetgegevens per kwartier en per dag vallen hier in ieder geval niet onder. Indien de contractant het wenselijk acht dat de leverancier ook toegang tot deze gegevens heeft, dient dit aanvullend schriftelijk tussen de leverancier en de contractant te zijn overeengekomen.

9.3 Indien de leverancier niet tijdig kan beschikken over de voor hem relevante gegevens of indien bij het opnemen van de meter dan wel bij het verwerken van de meetgegevens een kennelijke fout is gemaakt, is de leverancier bevoegd de omvang van de levering te schatten naar de ter beschikking van de leverancier staande gegevens hieromtrent, onverminderd de plicht van de leverancier om, zo mogelijk, het werkelijk geleverde alsnog overeenkomstig het bepaalde in lid 1 vast te stellen en dat in rekening te brengen.

Artikel 10: Onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens

10.1 De meetinrichting en de meetgegevens worden geacht juist te zijn, wanneer de meetinrichting en de meting voldoen aan de bij of krachtens de wet daaraan gestelde eisen.

10.2 In geval van twijfel over de juistheid van de meetinrichting kan elk der partijen de netbeheerder verzoeken de meetinrichting op basis van kosten van ongelijk door een voor beide partijen aanvaardbare deskundige te laten onderzoeken. De leverancier ziet erop toe dat de contractant over de onderzoeksmogelijkheden en de kosten van het onderzoek en de vervanging van de meetinrichting geïnformeerd wordt.

10.3 Indien blijkt dat de meetinrichting en/of de meting niet juist zijn, stelt de leverancier de omvang van de levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd en/of de meting onjuist is geweest, doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden gerekend vanaf het moment dat de ene partij zijn twijfel over de juistheid van de meetinrichting en/of meting aantoonbaar bij de andere partij heeft geuit. In geval van fraude zal echter in overleg met de netbeheerder respectievelijk de neteigenaar herberekening over de volledige periode plaatsvinden.

10.4 Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de levering, is de leverancier bevoegd de omvang van de levering over het desbetreffende tijdvak in redelijkheid te schatten naar de ter beschikking van de leverancier staande gegevens hieromtrent.

10.5 Indien uit hoofde van de aansluit- en transportovereenkomst of anderszins een onderzoek van de meetinrichting en/of meetgegevens wordt verlangd, is de contractant verplicht dit de leverancier onverwijld mede te delen en de leverancier na afloop van het onderzoek onverwijld te informeren over de resultaten van het onderzoek. De leden 1, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11: Tarieven

11.1 De contractant is de leverancier de door de leverancier overeenkomstig zijn tarievenblad bepaalde bedragen verschuldigd, behoudens indien en voor zover schriftelijk wat anders is overeengekomen. Het tarievenblad is te vinden op de internetsite van de leverancier. De

leverancier zal de toepasselijke tarieven uiterlijk bij het vastleggen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 1 verstrekken.

11.2 De bedragen als bedoeld in lid 1 zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen en heffingen die de leverancier krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen.

Artikel 12: Betaling

12.1 De leverancier brengt bij de contractant de op grond van de leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen (waaronder tevens dient te worden verstaan de op grond van de aansluit- en transportovereenkomst van de contractant met de netbeheerder periodiek verschuldigde bedragen) inrekening.

12.2 Bij verhuizing, bij beëindiging van de leveringsovereenkomst en voor het overige tenminste éénmaal per jaar brengt de leverancier de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota aan de contractant in rekening. In de kwaliteitscriteria als bedoeld in artikel 2, lid 2 is omschreven welke nadere criteria de leverancier hiervoor hanteert.

12.3 De wijze van betaling is tussen de leverancier en de contractant nader overeen te komen. De leverancier biedt de contractant een ruime keuze uit betalingswijzen.

12.4 De betaling dient te geschieden op een door de leverancier aangegeven bankrekening en binnen de door de leverancier gehanteerde termijn.

12.5 Indien de leverancier dit verlangt, is de contractant voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. De leverancier bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. De contractant kan de leverancier gemotiveerd verzoeken om de grootte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek beslist de leverancier in redelijkheid. Bij de gespecificeerde nota, die overeenkomstig lid 2 ten minste éénmaal per jaar plaatsvindt, worden ten minste de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend.

12.6 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de nota, tenzij een contractant die elektriciteit en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier afneemt, binnen de betalingstermijn bij de leverancier een bezwaarschrift indient, waarbij hij zijn bezwaren tegen de nota met redenen omkleedt. In dat geval wordt de betalingsverplichting van de betrokken nota opgeschort totdat de leverancier op het bezwaarschrift heeft beslist.

12.7 De contractant is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat de leverancier hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening. Verrekening met voorschotten als bedoeld in lid 5 is echter niet toegestaan.

12.8 De contractant is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien niet binnen de in lid 4 bedoelde termijn is betaald.

12.9 Een gevolg van het in verzuim verkeren is dat contractant een vergoeding voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd is alsmede de wettelijke rente voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 7. De hoogte van de vergoeding voor de redelijke kosten is vastgelegd in het tarievenblad.

12.10 Indien de contractant in verzuim is deelt de leverancier hem dit schriftelijk mee, onder vermelding van de gevolgen indien de contractant niet alsnog binnen veertien dagen betaalt. Aan deze aanmaning zijn geen kosten verbonden.

12.11 Indien een contractant elektriciteit en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier afneemt én binnen de in lid 10 bedoelde termijn van veertien dagen een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot het treffen van een betalingsregeling bij de leverancier heeft ingediend, treden de gevolgen van niet-betaling niet eerder in dan nadat de leverancier op dit verzoek – eveneens schriftelijk en gemotiveerd – afwijzend heeft beslist. Gedurende de looptijd van een door de leverancier met de contractant gesloten betalingsregeling dient de contractant alle uit hoofde van de betalingsregeling en alle overige aan de leverancier verschuldigde bedragen volledig te voldoen. Over deze bedragen kan geen verzoek tot een betalingsregeling worden ingediend. Komt de contractant zijn verplichtingen inzake de betalingsregeling niet na, dan is hij ten aanzien hiervan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

12.12 Een rechtsvordering van de leverancier tot betaling van een opeisbare vordering voor levering alsmede voor door de contractant op grond van de aansluit- en transportovereenkomst periodiek verschuldigde bedragen verjaart na verloop van twee jaren. Een rechtsvordering van de leverancier tot betaling van een andere opeisbare vordering verjaart niet eerder dan na vijf jaren. De verjaringstermijn vangt aan zodra de vordering opeisbaar wordt, te weten vanaf de vervaldatum van de desbetreffende jaar- of eindafrekening.

12.13 Bij het verlenen van toestemming voor automatische incasso geeft u toestemming aan NeoSmart b.v. en haar financiële partner PayPro b.v. kvk: 50398784 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven. Overeenkomst de opdracht van NeoSmart b.v. en haar financiële partner PayPro b.v. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.

Artikel 13: Zekerheidstelling

13.1 De leverancier kan van de contractant zekerheden verlangen in verband met de bedragen die de contractant op grond van de leveringsovereenkomst en aansluit- en transportovereenkomst aan de leverancier verschuldigd is, zoals een bankgarantie of waarborgsom, tenzij de leverancier toepassing geeft aan het bepaalde in lid 2.

13.2 De leverancier is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de in het eerste lid bedoelde verschuldigde bedragen.

13.3 De in lid 1 bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de contractant naar het oordeel van de leverancier vermoedelijk gemiddeld over een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald zo spoedig mogelijk nadat de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval uiterlijk zes weken na de eindfactuur bij beëindiging van de leveringsovereenkomst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden.

13.4 Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst door de leverancier rente vergoed, te weten de helft van de wettelijke rente. Uitbetaling van de rente geschiedt uiterlijk bij de terugbetaling van de waarborgsom.

Artikel 14: Vastlegging en gebruik gegevens over de contractant

14.1 De leverancier legt in het kader van de aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van de leveringsovereenkomst en/of andere diensten gegevens van de contractant vast.

14.2 De leverancier maakt gebruik van het centraal contracteinderegister van leveranciers, opdat de contractant geïnformeerd kan worden over eventuele samenloop van de leveringsovereenkomst met een andere overeenkomst tot levering en, voor de contractant die dit wenst, het sluiten van een “dubbele” overeenkomst tot levering van elektriciteit en/ of gas kan worden voorkomen. In dit contracteinderegister worden duur en opzeggingstermijn van de leveringsovereenkomst vastgelegd. Deze gegevens zijn uitsluitend opvraagbaar door een leverancier die beschikt over een machtiging daartoe van de contractant.

14.3 De leverancier maakt gebruik van het toegankelijk meetregister van netbeheerders om de meterstanden respectievelijk het verbruik bij met name een verhuizing en een leverancierswisseling zo gemakkelijk en eenduidig mogelijk te kunnen vaststellen. In de Informatiecode Elektriciteit en Gas is opgenomen welke gegevens in het toegankelijk meetregister zijn opgenomen en door wie deze gegevens kunnen worden ingezien.

14.4 De contractant heeft het recht kennis te nemen van de gegevens die op grond van de voorgaande leden van dit artikel over hem worden vastgelegd. Hij dient daartoe een schriftelijk verzoek, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs, aan de leverancier te doen toekomen. Voor de behandeling Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) van het verzoek is hij een vergoeding aan de leverancier verschuldigd. De contractant kan gemotiveerd een schriftelijk verzoek tot wijziging van de hem betreffende gegevens doen. De leverancier zal hier gemotiveerd, schriftelijk op reageren.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en gevolgen van niet-nakoming door de leverancier

15.1 Indien de contractant door een aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de leveringsovereenkomst schade lijdt, is de leverancier met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.

15.2 Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van de leverancier of diens leidinggevende werknemers zijn in alle gevallen van vergoeding uitgesloten schade aan zaken die door de contractant worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving.

15.3 Indien en voor zover de leverancier jegens de contractant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste EURO 2.000.000,- (twee miljoen EURO) per gebeurtenis voor alle contractanten tezamen. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan EURO 2.000.000,- zullen de aanspraken van de contractanten naar evenredigheid worden voldaan.
Indien de contractant elektriciteit en/of gas niet uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier afneemt, is de vergoeding van schade, niet zijnde personenschade, ongeacht de omvang van het totaal der schade, bovendien beperkt tot ten hoogste EURO 1.400,- (éénduizendvierhonderd EURO) per contractant.

15.4 Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan aan de leverancier te zijn gemeld, tenzij de contractant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

15.5 De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die de leverancier ten behoeve van de uitvoering van de leveringsovereenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie de leverancier of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 16: Vragen, klachten en geschillen

16.1 Indien de contractant een vraag of klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van een leveringsovereenkomst of de bedragen die de leverancier voor de netbeheerder factureert (daaronder niet begrepen de afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling), dient hij deze eerst aan de leverancier voor te leggen. In de kwaliteitscriteria als bedoeld in artikel 2, lid 2 is omschreven hoe de contractant een vraag of klacht moet voorleggen en binnen welke termijn hij een reactie van de leverancier op de vraag of klacht zal ontvangen.

16.2 Indien een klacht niet naar tevredenheid van beide partijen is opgelost alsmede ingeval van afwijzing van een voorgestelde betalingsregeling als bedoeld in artikel 12, lid 11-, kan het resterende geschil zowel door de contractant als door de leverancier worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie (www.geschillencommissie.nl) of aan de bevoegde rechter in Nederland.

16.3 Wanneer de contractant ervoor kiest een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie, dan is de leverancier aan deze keuze gebonden. Een geschil dient schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te zijn gemaakt uiterlijk twaalf nadat de klacht aan de leverancier is voorgelegd. Voor gevallen als bedoeld in artikel 7, lid 2 geldt een termijn van tien kalenderdagen.

16.4 Wanneer de leverancier ervoor kiest een geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie, doet hij de contractant daartoe schriftelijk een voorstel. De leverancier kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de contractant niet binnen vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil door de Geschillencommissie. Indien de leverancier, in het geval de contractant het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan de contractant het geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de Geschillencommissie.

16.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het Reglement Geschillencommissie Energie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een bescheiden vergoeding verschuldigd. Indien de Geschillencommissie oordeelt dat de klacht van de contractant gegrond is, dan moet de leverancier de contractant laatstbedoeld bedrag vergoeden.

Artikel 17: Wijziging van de voorwaarden en de tarieven

17.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de voorwaarden en de tarieven van de leverancier door de leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen van de voorwaarden worden tenminste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Tariefswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.

17.2 Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de internetsite van de leverancier of in één of meer binnen Nederland verspreide dag- of weekbladen, met dien verstande dat ingeval van een tariefstijging altijd uiterlijk binnen één maand na inwerkingtreding van de stijging een persoonlijke kennisgeving plaatsvindt. In de kennisgeving wijst de leverancier de contractant op de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.

17.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande leveringsovereenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.4 Wijziging van de tarieven die de leverancier voor de netbeheerder factureert, geschiedt volgens de algemene voorwaarden van de netbeheerder.

Artikel 18: Verhuizing

18.1 Tenzij de leveringsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd, blijft de leveringsovereenkomst bij verhuizing in stand.

18.2 Bij verhuizing is de contractant verplicht om de leverancier:
a) ten minste 10 werkdagen voordat hij de beschikking krijgt over het nieuwe perceel, in te lichten omtrent de aanstaande verhuizing en zijn nieuwe adres;
b) uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de beschikking over het oude perceel heeft verloren door middel van een door hem (en bij voorkeur ook door de nieuwe eigenaar/bewoner) ondertekende verklaring in te lichten over de standen van de meetinrichting bij vertrek;
c) uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het nieuwe perceel ter beschikking heeft gekregen door middel van een door hem (en bij voorkeur ook door de oude eigenaar/bewoner) ondertekende verklaring in te lichten over de standen van de meetinrichting bij intrek.

18.3 Bij verhuizing informeert de leverancier de contractant met name over de opzegging van de aansluit- en transportovereenkomst voor het oude perceel en het aangaan van een aansluit- en transportovereenkomst voor het nieuwe perceel.

18.4 Indien het elektriciteits- en/of gasverbruik naar verwachting van de leverancier in het nieuwe perceel sterk zal afwijken van het elektriciteits- en/of gasverbruik in het oude perceel, is de leverancier gerechtigd de leveringsovereenkomst te wijzigen. Indien de contractant de wijziging(en) niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met inachtneming van de daartoe gestelde vereisten opzeggen.

18.5 Indien de contractant bij een verhuizing tijdelijk niet over een aansluiting beschikt, worden in overleg tussen de leverancier en de contractant de verplichtingen tot levering van de leverancier opgeschort tot het moment dat de contractant op het nieuwe perceel over een aansluiting beschikt. Indien de contractant bij een verhuizing tijdelijk over twee aansluitingen beschikt, zal de leverancier zowel ten behoeve van het oude als ten behoeve van het nieuwe perceel tegen de overeengekomen voorwaarden elektriciteit en/of gas leveren, tenzij redelijkerwijs niet van de leverancier verlangd kan worden dat zij ook nog ten behoeve van het oude perceel elektriciteit en/of gas tegen de overeengekomen voorwaarden blijft leveren.

Artikel 19: Duur leveringsovereenkomst/opzegging

19.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt de leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

19.2 De leveringsovereenkomst kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen tenzij schriftelijk een kortere opzegtermijn is overeengekomen.

19.3 Opzegging van een leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd is kosteloos. Indien de leverancier en de contractant een leveringsovereenkomst voor een bepaalde tijd zijn overeengekomen, én de contractant de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen tijd beëindigt, is de contractant de voor voortijdige beëindiging overeengekomen vergoeding aan de leverancier verschuldigd. Indien een contractant binnen 10 werkdagen na bekendmaking van een wijziging van de kwaliteitscriteria anders dan ten gevolge van wijziging van regelingen van overheidswege, de leveringsovereenkomst opzegt mist het bepaalde in de vorige volzin toepassing.

19.4 Indien de leverancier de contractant die elektriciteit en/of gas uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van de leverancier afneemt, in verband met het verstrijken van een overeenkomst voor bepaalde tijd een nieuwe overeenkomst voor bepaalde tijd aanbiedt, bevat het aanbod ten minste informatie over de duur van de aangeboden overeenkomst, de voorwaarden waaronder de aangeboden overeenkomst kan worden beëindigd en de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) tarieven. De leverancier geeft bij het aanbod tevens aan wat het gevolg is indien de contractant de aangeboden nieuwe overeenkomst niet aanvaardt.

Artikel 20: Beëindiging levering bij beëindiging leveringsovereenkomst

De leverancier zal de levering van elektriciteit en/of gas aan de contractant vanaf het moment dat de leveringsovereenkomst beëindigd is, beëindigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, doet de leverancier dit laatste ook indien de contractant op het moment dat de leveringsovereenkomst beëindigd is, nog geen recht op levering heeft op grond van een andere overeenkomst voor levering én de netbeheerder respectievelijk neteigenaar om die reden de aansluiting kan de-activeren en/of het transport kan onderbreken.

Artikel 21: Slotbepalingen

21.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2013. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende Algemene Voorwaarden.

21.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)”.

21.3 Deze algemene voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Toelichting
Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten. Aan deze toelichting kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De tekst van de Algemene Voorwaarden is bindend.
Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?
Sinds de komst van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn er verschillende partijen verantwoordelijk voor de energievoorziening in Nederland. Met ieder van die partijen heeft u een apart contract.

Deze partijen zijn:
1. De regionale netbeheerder, deze zorgt voor het onderhoud en het beheer van het netwerk en van uw aansluiting. Ook de meter die uw verbruik registreert wordt door de regionale netbeheerder ter beschikking gesteld. Met de regionale netbeheerder sluit u een aansluit- en transportovereenkomst.
2. De leverancier, deze koopt elektriciteit en gas in van producenten of handelaren, stelt elektriciteit en gas beschikbaar op het netwerk en verkoopt elektriciteit en gas aan afnemers. Met de leverancier, die u zelf kunt kiezen, sluit u een leveringsovereenkomst.
Uw eerste aanspreekpunt voor uw energiezaken is uw leverancier. Uw leverancier kan u alle informatie geven over de voorwaarden en tarieven van beide bovengenoemde contracten. Ook de betalingen voor allebei de contracten loopt via uw leverancier. Uw leverancier draagt de maandelijkse netbeheerkosten af aan de netbeheerder. Wanneer u gaat verhuizen hoeft u dit alleen aan uw leverancier te melden.
De netbeheerder is alleen aanspreekpunt voor technische zaken met betrekking tot uw aansluiting en meter en voor storingen . Alle overige vragen kunt u aan uw leverancier stellen. De leveranciers die lid zijn van Energie-Nederland hebben zich verplicht om in hun relatie met consumenten de met de Consumentenbond overeengekomen algemene voorwaarden te hanteren.

U wilt overstappen naar een andere leverancier.
Voor de levering van energie sluit u een leveringsovereenkomst met een leverancier. Nadat u zich aangemeld heeft als klant bij een nieuwe leverancier krijgt u van hem:
1. een exemplaar van de individuele overeenkomst, waarin zaken staan vermeld als de productnaam, de tarieven, de looptijd, de opzegtermijn, een eventuele vergoeding voor tussentijdse beëindiging, de wijze van betaling e.d.;
2. een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, waarin belangrijke afspraken tussen u en uw energieleverancier zijn vastgelegd. Ze regelen de rechten en verplichtingen van zowel de leverancier als die van u als klant.
3. een exemplaar van de Kwaliteitscriteria voor de dienstverlening. De diensten en het serviceniveau dat wordt geboden kunnen per leverancier verschillen. Wat een leverancier op dit vlak biedt kunt u van tevoren onder meer vinden op de website van de leverancier.

Ik heb een overeenkomst met een nieuwe leverancier gesloten, maar bij nader inzien heb ik hier spijt van.
Nadat u de bovenstaande informatie heeft ontvangen heeft u 14 kalenderdagen de tijd om de nieuwe leverancier schriftelijk te laten weten dat u de overeenkomst wenst te annuleren. De nieuwe leverancier zal uw overstap dan ook pas na deze bedenktijd in gang gaan zetten. Wanneer u op zeer korte termijn een nieuwe leverancier nodig heeft, dan kunt u de nieuwe leverancier het beste uitdrukkelijk laten weten dat u geen bedenktijd wilt, maar dat u de levering zo snel mogelijk wilt laten beginnen.

Moet ik mijn bestaande leveringsovereenkomst bij mijn oude leverancier opzeggen? Uw nieuwe leverancier kan aanbieden de opzegging bij uw oude leverancier voor u te regelen. Vanzelfsprekend moet u altijd rekening houden met de opzegtermijn die uw oude leverancier hanteert. Uw nieuwe leverancier zal u vragen naar de door u gewenste startdatum. U kunt dan aangeven of u aansluitend op uw huidige contract door uw nieuwe leverancier geleverd wil krijgen of dat u eerder geleverd wil hebben en uw huidige overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen.

Ik heb al een overeenkomst, maar ik weet de einddatum niet. Loop ik nu het risico om twee leveranciers te krijgen?
Alle leveranciers zijn aangesloten bij het centraal contracteinderegister om daarin op te kunnen zoeken tot wanneer uw huidige contract loopt. Tenzij tussen u en uw nieuwe leverancier een eerdere startdatum is overeengekomen, gaat uw nieuwe leverancier pas leveren zodra de bestaande overeenkomst eindigt. Bij uw huidige leverancier kunt u te allen tijde informeren wat de einddatum van uw contract is.

Ik heb al een overeenkomst, maar ik wil hier eerder dan de einde contractdatum vanaf. U kunt altijd met inachtneming van een opzegtermijn van (maximaal) 30 dagen een leveringsovereenkomst beëindigen. Bij voortijdige beëindiging kan uw oude leverancier u hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Hoe hoog die vergoeding is kunt u in uw overeenkomst en op de website van de leverancier nalezen.

Moet ik mijn netbeheerder laten weten dat ik een andere leverancier heb?
Nee, u hoeft geen contact op te nemen met de netbeheerder. In de algemene voorwaarden is een machtiging opgenomen waarmee u de leverancier toestemming geeft de nodige gegevens bij uw netbeheerder op te vragen. De leverancier regelt verder alles wat nodig is om uw overstap in orde te maken.

Wanneer gaat mijn nieuwe contract nu precies in?
U ontvangt van uw leverancier een contractbevestiging waarin informatie staat wanneer de levering begint en (eventueel) eindigt. Uw overstap is gerealiseerd zodra uw leverancier bij de netbeheerder in het register is genoteerd. Vanaf dat moment begint de levering via de nieuwe leverancier. Wanneer u niet tevoren die precieze leveringsdatum bent overeengekomen krijgt u hierover apart bericht van uw leverancier. De leverancier informeert u ook over de eventuele einddatum van het contract en de opzegtermijn die voor u geldt.

U gaat verhuizen.
Bij een verhuizing blijft de leveringsovereenkomst bestaan. Er moet heel wat door de leverancier worden geregeld en daarom is het belangrijk dat u hem tijdig, minimaal 10 werkdagen van tevoren, van uw verhuizing op de hoogte stelt. De leverancier zegt uw overeenkomst met de netbeheerder op uw oude adres op en meldt u bij de netbeheerder van uw nieuwe adres aan. Heel belangrijk is het dat u zo snel mogelijk de meterstanden van zowel uw oude als uw nieuwe adres aan de leverancier doorgeeft. Bij voorkeur regelt u dit samen met degene die na u respectievelijk vóór u het pand tot zijn beschikking heeft. Het kan natuurlijk zijn dat in beide of in een van de woningen een meter hangt die de standen op afstand doorgeeft. In dat geval worden de meterstanden door de leverancier rechtstreeks van de meter opgevraagd.
Van uw leverancier krijgt u informatie over uw contract met de netbeheerder op uw nieuwe adres. De leverancier stuurt u dit contract en de algemene voorwaarden toe.

Uw rekening.

Voorschot
Uw leverancier brengt u op basis van een geschat jaarverbruik termijnen in rekening. In dit termijnbedrag is ook een bedrag inbegrepen voor de netbeheerkosten. Wanneer het termijnbedrag naar uw mening te hoog of te laag is, kunt u uw leverancier verzoeken deze aan te passen.

Jaar- of eindafrekening
Eén maal per jaar, maar ook als u overstapt naar een andere leverancier of wanneer u verhuist, ontvangt u van uw leverancier een gespecificeerde rekening die gebaseerd is op uw daadwerkelijk verbruik zoals dit door de meters is gemeten. Wanneer er geen meterstanden bekend zijn mag de leverancier de rekening opmaken op basis van een geschatte meterstand. Indien de leverancier later alsnog goede meterstanden ontvangt, dan moet de leverancier de rekening aanpassen. In de gespecificeerde rekening worden de voorschotbedragen verwerkt. Hoe dat gebeurt, verschilt in de praktijk. Uit de gespecificeerde rekening moet blijken:
1. óf de leverancier alle in rekening gebrachte voorschotbedragen aftrekt;
2. óf dat de leverancier alleen de voorschotbedragen aftrekt die u ook daadwerkelijk
betaald heeft.

Doet de leverancier het eerste (en trekt hij dus alle in rekening gebrachte voorschotbedragen
af) dan moeten klanten die op dat moment nog niet alle voorschotnota’s geheel betaald hebben, zich realiseren dat het saldo van de gespecificeerde rekening voor hen niet aangeeft wat zij nog daadwerkelijk moeten betalen of moeten terug ontvangen! Met andere woorden: in dat geval is de gespecificeerde rekening dus geen betalingsoverzicht! (Ook de openstaande nota’s moeten nog betaald worden.)

Leveranciersmodel. Eén nota.
Uw leverancier is verplicht de maandelijkse netbeheerkosten samen met de bedragen die u de leverancier moet betalen op één nota bij u in rekening te brengen. U kunt deze alleen aan de leverancier betalen.

Wat als u niet op tijd betaald heeft?
Vanzelfsprekend moet u de rekeningen van uw leverancier binnen de betaaltermijn betalen. Wanneer dit niet is gebeurd, ontvangt u van uw leverancier een kosteloze betalingsherinnering met het verzoek om zo snel mogelijk te betalen.

Wat gebeurt er wanneer u niet betaalt?
Wanneer u uw rekeningen niet betaalt, heeft de leverancier van zijn kant het recht om u niet langer te blijven leveren. De leverancier zal eerst diverse pogingen doen om u tot betalen te bewegen: het sturen van een gratis herinnering, een aanmaning, inschakeling van een incassobureau of deurwaarder. De kosten hiervan zijn in de wet gemaximeerd, maar kunnen zeer aanzienlijk zijn en komen voor uw rekening. Uiteindelijk zal de leverancier u en de netbeheerder laten weten dat hij (tijdelijk of definitief) stopt met de levering van energie aan u.

Ook wanneer u geen energie meer van de leverancier ontvangt, blijft u verplicht de openstaande rekening(en) en de bijkomende kosten te voldoen.

Ik wil wel betalen, maar ik heb hier meer tijd voor nodig.
Wanneer u bijvoorbeeld een hoge jaarafrekening echt niet kunt betalen, dan is het het verstandigste om de leverancier dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de rekening schriftelijk te laten weten en te vragen om gespreide betaling. U voorkomt hiermee dat de leverancier u aanmaningen e.d. zal gaan sturen en uw schuld almaar groter wordt. De leverancier is niet verplicht om een betalingsregeling met u te treffen. Het moet wel een oplossing zijn voor het betaalprobleem en u moet in staat zijn uw schuld door middel van gespreide betaling te voldoen. Ook uw andere rekeningen, bijvoorbeeld de maandelijkse voorschotnota’s, dient u op tijd te blijven betalen. (Zie hiervoor artikel 12.11.) Wanneer uw leverancier geen betalingsregeling wenst te treffen en u meent dat dit ten onrechte is, kunt u binnen 10 kalenderdagen nadat de leverancier uw verzoek heeft afgewezen een uitspraak vragen bij de Geschillencommissie Energie (artikel 16.2).

Ik kan best betalen, maar de rekening klopt niet.
Wanneer u meent dat de rekening niet juist is, moet u binnen de betaaltermijn schriftelijk en gemotiveerd uw bezwaren aan de leverancier kenbaar maken. Alleen dan zult u het recht hebben om uw betalingsverplichting uit te stellen totdat de leverancier zich over uw bezwaren heeft uitgesproken. Wanneer de leverancier uw bezwaren ongegrond vindt en u meent dat dit ten onrechte is kunt u uw geschil uiterlijk drie maanden nadat u de leverancier van uw bezwaren op de hoogte heeft gesteld voorleggen aan de
Geschillencommissie Energie. De rekening dient u in dit geval in principe wel te betalen. De leverancier zal pas stoppen met het treffen van maatregelen op het moment dat de leverancier van het secretariaat van de Geschillencommissie heeft vernomen dat u het geschil aan de Geschillencommissie hebt voorgelegd. Wanneer de Geschillencommissie uw bezwaren wel gegrond verklaart, zal de leverancier u het teveel betaalde terugbetalen.

Uw meter.
Een voorwaarde voor levering is dat u over een correct werkende en geijkte meter beschikt. Deze wordt u door de netbeheerder ter beschikking gesteld. De standen van een meter die voldoet aan de IJkwet zijn bindend voor u en voor de leverancier (en voor de netbeheerder).

De meterstanden kloppen niet.
Tenzij u een meter heeft die de meterstanden op afstand aan de leverancier doorgeeft, zal uw leverancier u jaarlijks vragen de meterstanden aan hem door te geven. Wanneer u of de leverancier twijfelt aan de juistheid van de meterstanden, is het zaak om hierover eerst onderling opheldering te krijgen. Mogelijk zijn de telwerken verwisseld of een cijfer niet correct afgelezen.

Wanneer ook dan twijfel blijft kan een nader onderzoek worden ingesteld naar de meter. Dit onderzoek kan bij de netbeheerder aangevraagd worden door u of door de leverancier. De leverancier en u moeten het met elkaar eens zijn wie dit onderzoek gaat uitvoeren en er dient een kostenopgave te zijn.
– Blijkt uit het onderzoek dat de meter prima functioneert en dat de meetgegevens juist zijn, dan zijn de kosten van het onderzoek voor degene die om het onderzoek heeft gevraagd.
– Blijkt uit het onderzoek dat de meter en/of de meetgegevens niet juist zijn, en is dat niet aan u toe te rekenen, dan zijn de kosten van het onderzoek in principe voor de netbeheerder. In gevallen waarin dat wel aan u is toe te rekenen, zijn de kosten van het onderzoek voor u. (Uiteraard heeft ook de netbeheerder belang bij een goede meetinrichting. Zijn rechten en plichten zijn geregeld in de aansluit- en transportovereenkomst.)

Wat wanneer de meter inderdaad niet blijkt te kloppen?
In dat geval zal de leverancier zijn rekeningen corrigeren. Dit zal echter alleen gebeuren over ten hoogste 24 maanden gerekend vanaf het moment dat er twijfel is ontstaan over de juistheid van de meter en/of de meting en deze twijfel bekend is gemaakt. De herberekening wordt gemaakt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Wanneer het onderzoek geen uitsluitsel biedt wat het verbruik zou moeten zijn geweest, kan de leverancier de herberekening maken op basis van een schatting al dan niet op basis van gegevens uit het Toegankelijk Meetregister.

Mijn leverancier verandert zijn tarieven en/of voorwaarden, moet ik dat maar accepteren?
Het hangt van uw leveringsovereenkomst af of uw leverancier tijdens de contractsperiode zijn tarieven en/of voorwaarden kan wijzigen.
U kunt altijd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen een leveringsovereenkomst beëindigen. Bij voortijdige beëindiging kan uw leverancier u hiervoor een vergoeding in rekening mogen brengen. Raadpleeg hiervoor uw leveringsovereenkomst en eventueel de website van de leverancier.
Echter wanneer de leverancier vrijwillig – dus niet bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen – zijn kwaliteitscriteria wijzigt bent u nooit een vergoeding verschuldigd wanneer u de overeenkomst opzegt binnen 10 werkdagen nadat deze wijziging bekend is gemaakt.

U heeft een klacht over uw leverancier.
In de kwaliteitscriteria van de leverancier (die in ieder geval op diens website staan) kunt u

vinden hoe u de klacht bij hem kunt indienen en op welke termijn u van hem een reactie mag verwachten. Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw leverancier uw klacht heeft behandeld kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Energie (www.geschillencommissie.nl) of aan de rechter. De Geschillencommissie biedt een goedkope mogelijkheid om geschillen tussen u en uw leverancier te beslechten. De vergoeding die u moet betalen wanneer u een geschil aan de commissie wilt voorleggen wordt door de leverancier aan u vergoed wanneer uw klacht door de commissie gegrond wordt verklaard.

Meer informatie is te vinden op de internetsite van:
– Uw energieleverancier www.neosmart.nl
– Consuwijzer: www.consuwijzer.nl
– Autoriteit Consument & Markt (toezichthouder): www.acm.nl
– Ministerie van Economische Zaken: www.minez.nl
– Energie-Nederland: www.energie-nederland.nl
– Netbeheer Nederland: www.netbeheernederland.nl